Contact
info@voordeligkopen.nl
T 013 – 7009 737

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van:
Naam: VoordeligKopen.nl

(onderdeel van Lemaras VOF)

Telefoonnummer: 013 – 203 2186

Email: info@voordeligkopen.nl
KvK nummer: 18089745BTW nummer: NL820287143.B01
Bankrekening ABN AMRO bank: NL12ABNA 0616 1531 71

IBAN:           NL12ABNA0616 1531 71
BIC:             ABNANL2A

tnv Lemaras VOF

Adres: Ericssonstraat 2, 5121 ML, Tilburg

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en aangegane overeenkomsten van www.VoordeligKopen.nl zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt.

Artikel 2 Aanbiedingen / Overeenkomst

2.1 Alle aanbiedingen van www.VoordeligKopen.nl zijn vrijblijvend en www.VoordeligKopen.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht om de prijzen te wijzigen.
2.2 www.VoordeligKopen.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de Klant meegedeeld.
2.3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging per email is verzonden naar het door de Klant opgegeven emailadres. Deze overeenkomst kan door www.VoordeligKopen.nl herroepen worden in geval de Klant niet aan de voorwaarden voldoet of in het verleden heeft voldaan. In dat geval zal www.VoordeligKopen.nl de Klant dit binnen vijf werkdagen na ontvangst van de bestelling mededelen.

Artikel 3 Prijzen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro’s inclusief BTW en garantie. De bijdrage in de verzendkosten bedraagt € 3,95 per bestelling tot € 100,-. Indien het orderbedrag groter dan € 100,- is wordt er geen bijdrage geheven.
3.2 www.VoordeligKopen.nl kan niet aansprakelijk worden gehouden voor fouten in informatie, afbeeldingen, mededelingen zowel telefonisch of via email en alle opgaven met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten.

Artikel 4 Betalingen

4.1 Betaling kan alleen geschieden door vooruitbetaling via overschrijving, PayPal, credit card of i-Deal betaling.
4.2 Van de betaalmethoden kan alleen gebruik worden gemaakt als aan de voorwaarden van dergelijke methoden is voldaan. www.VoordeligKopen.nl heeft de toestemming om alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden op de door de Klant gekozen betaalwijze.
4.3 Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van www.VoordeligKopen.nl.
4.4 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is www.VoordeligKopen.nl gerechtigd de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

Artikel 5 Bezorging

5.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. www.VoordeligKopen.nl streeft ernaar om bestellingen binnen 5 werkdagen te leveren.
5.2 Bij overschrijding van de leveringstermijn, om welke reden dan ook, stelt www.VoordeligKopen.nl u hiervan in kennis. Bij overschrijding van de maximale afleveringstermijn van 30 dagen biedt www.VoordeligKopen.nl u de mogelijkheid de koopovereenkomst kosteloos te ontbinden.
Eventuele betaalde bedragen worden in dat geval zo spoedig mogelijk, maximaal 14 dagen na kennisgeving, aan u terugbetaald. www.VoordeligKopen.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook ten gevolge van overschrijding van de leveringstermijn.
5.3 Leveringen vinden plaats op het door de Klant tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres in Nederland behorende bij zijn/haar account of een voor deze order afwijkend afleveradres in Nederland.
5.4 De bezorging vindt plaats op werkdagen tussen 09:00 en 18:00 uur.

Artikel 6 Ruilen en herroepingsrecht

6.1 U hebt de verplichting om de producten onmiddellijk na ontvangst de producten nauwkeurig te na te kijken. Indien één van de goederen bij aflevering beschadigd blijkt te zijn dient u contact op te nemen met de consumentenservice van www.VoordeligKopen.nl via e-mail service@voordeligkopen.nl of telefonisch via 013 – 203 2186.
6.2 Voor al uw aankopen geldt een zichttermijn van 10 werkdagen na aflevering door www.VoordeligKopen.nl. In deze periode kunt u uw bestelling ongebruikt, onbeschadigd en compleet in de originele verpakking terugsturen. www.VoordeligKopen.nl geeft de wijze van retourneren aan. U dient hiervoor contact op te nemen met www.VoordeligKopen.nl. Dit kan per e-mail via info@voordeligkopen.nl. De kosten van terugzending van zijn voor uw eigen rekening. www.VoordeligKopen.nl zorgt voor terugbetaling van het aankoopbedrag binnen 14 dagen.

Artikel 7 Overmacht

7.1 In geval van overmacht is www.VoordeligKopen.nl niet gehouden haar verplichtingen jegens de Klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
7.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd.
Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, diefstal, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.
Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.